Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Opublikowano 23 grudnia 2022, 12:54

Kochani Uczniowie, Pracownicy i Przyjaciele Szkoły Podstawowej w Spiach,

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zwracamy się do Was słowami polskiego poety:

Przy wi­gi­lij­nym sto­le
Łamiąc opła­tek świę­ty,
Po­mnij­cie, że dzień ten ra­do­sny
W mi­ło­ści jest po­czę­ty;

Że, jako mówi wam wszyst­kim
Daw­ne, od­wiecz­ne orę­dzie,
Z pierw­szą na nie­bie gwiaz­dą
Bóg w wa­szym domu za­się­dzie.

Ser­cem go przy­jąć go­rą­cym,
Na ście­żaj otwo­rzyć wro­ta —
Oto, co czy­nić wam każe
Mi­łość, naj­więk­sza cno­ta.

A twór­czych po­zba­wił się ogni,
Sro­mot­nie za­mknąw­szy swe wnę­trze,
Kto z bra­tem żyje w nie­zgo­dzie,
Dep­cąc orę­dzie naj­święt­sze.

Wza­jem­ne prze­ba­czyć winy,
Ko­niec po­ło­żyć uster­ce,
A z wal­ki wyj­dzie zwy­cię­sko
Wal­czą­ce na­ro­du ser­ce.